R E G U L A M I N PROMOCJI KONSUMENCKIEJ „Dopasuj ACUVUE OASYS®

§ 1
ORGANIZATOR

Promocja Konsumencka pod nazwą „Dopasuj ACUVUE OASYS®” („Promocja Konsumencka”) jest oferowana i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem Promocji Konsumenckiej jest: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2
PRZEDMIOT PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

Przedmiotem Promocji Konsumenckiej objęte są soczewki kontaktowe: ACUVUE OASYS® 6 sztuk, ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM 6 sztuk, które dostępne są tylko w Salonach Okulistyczno-Optycznych (placówkach detalicznych) prowadzących bezpośrednią sprzedaż do konsumentów na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Salony Okulistyczno-Optyczne biorące udział w Sprzedaży Premiowej wymienione są na stronie internetowej www.acuvue.pl. Promocja Konsumencka nie dotyczy zamówień złożonych w sklepach internetowych, z wyjątkiem tych z odbiorem osobistym w placówkach posiadających gabinet.

§ 3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 1. Promocja Konsumencka dostępna jest dla osób fizycznych zamieszkałych w Polsce zwanych dalej Uczestnikami.
 2. W Promocji Konsumenckiej mogą wziąć udział tylko dotychczasowi użytkownicy soczewek ACUVUE® ADVANCE®, którzy zamierzają rozpocząć stosowanie ACUVUE OASYS®. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Promocji Konsumenckiej złożą odpowiednie oświadczenie w tym zakresie.
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji Konsumenckiej jest skorzystanie z Promocji Konsumenckiej pod nazwą „Wypróbuj ACUVUE OASYS®”. Organizator ma prawo do weryfikacji, czy Uczestnik Promocji Konsumenckiej jest jednocześnie uczestnikiem Promocji Konsumenckiej pod nazwą „Wypróbuj ACUVUE OASYS®.
 4. Promocja Konsumencka polega na uprawnieniu Uczestnika, przy uwzględnieniu zastrzeżenia wymienionego w § 3 ust. 2 Regulaminu, do otrzymania karty pre-paid (karta pre-paid) o wartości 50 zł przy zakupie dwóch opakowań soczewek wielokrotnego użytku: ACUVUE OASYS® lub ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM wymienionych w § 2 Regulaminu. Karta pre-paid jest przeznaczona do wykorzystania tylko i wyłącznie w salonach optycznych biorących udział w Promocji Konsumenckiej do przeprowadzenia odpłatnego badania wzroku oraz dopasowania soczewek kontaktowych.
 5. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji Konsumenckiej jest wypełnienie zestawień wydanych kart.
 6. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji Konsumenckiej jest udzielenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, niezbędnych w związku z realizacją zasad Promocji Konsumenckiej. Udział w Promocji Konsumenckiej oraz podpis na zestawieniu oznacza zgodę Uczestnika na postanowienia Regulaminu.

§ 4
CZAS TRWANIA PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 1. Promocja Konsumencka rozpoczyna się dnia 10.08.2015 trwa do dnia  30.06.2016 r. W przypadku wykorzystania całej puli kart pre-paid Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia niniejszej Promocji Konsumenckiej.
 2. Regulamin Promocji wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora.

§ 5
ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

Promocja Konsumencka prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Promocji Konsumenckiej, nie później jednak niż w terminie do dnia 31.07.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym pod adresem: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Vision Care, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie numer telefonu kontaktowego,
  2. dokładny opis i powód reklamacji,
  3. podpis Uczestnika.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od ich otrzymania, przez 3 osobową Komisję powołaną przez Organizatora.
 5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 7. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji Konsumenckiej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest firma Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24.
 3. Dane osobowe Uczestnika, w tym dane które przekazał Organizatorowi w ramach Promocji Konsumenckiej pod nazwą „Wypróbuj ACUVUE OASYS®, będą przetwarzane przez Organizatora, w celach związanych z realizacją niniejszej Promocji Konsumenckiej, w szczególności w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału wskazanych w § 3 Regulaminu oraz faktu otrzymania przez niego karty pre-paid. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji Konsumenckiej jest dobrowolne.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2015
 2. Promocja Konsumencka nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora za wyjątkiem promocji Wypróbuj ACUVUE OASYS®.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 21 dni wcześniej poinformować Uczestników Promocji Konsumenckiej o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Promocji Konsumenckiej lub odstąpienia od udziału w tej promocji.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Biorąc udział w Sprzedaży Premiowej Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.