R E G U L A M I N PROMOCJI KONSUMENCKIEJ „Wypróbuj ACUVUE OASYS®

§ 1

ORGANIZATOR

Promocja Konsumencka pod nazwą „Wypróbuj ACUVUE OASYS®” („Promocja Konsumencka”) jest oferowana i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem Promocji Konsumenckiej jest: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 2

PRZEDMIOT PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

Przedmiotem Promocji Konsumenckiej objęte są soczewki kontaktowe: ACUVUE OASYS® 6 sztuk, ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM 6 sztuk, które dostępne są tylko w Salonach Okulistyczno-Optycznych (placówkach detalicznych) prowadzących bezpośrednią sprzedaż do konsumentów na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Salony Okulistyczno-Optyczne biorące udział w Sprzedaży Premiowej wymienione są na stronie internetowej www.acuvue.pl. Promocja Konsumencka nie dotyczy zamówień złożonych w sklepach internetowych, z wyjątkiem tych z odbiorem osobistym w placówkach posiadających gabinet.

 

§ 3

UCZESTNICTWO W PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

1. Promocja Konsumencka dostępna jest dla osób fizycznych zamieszkałych w Polsce zwanych dalej Uczestnikami.

2. W Promocji Konsumenckiej mogą wziąć udział tylko dotychczasowi użytkownicy soczewek ACUVUE® ADVANCE®, którzy zamierzają rozpocząć stosowanie ACUVUE OASYS®. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Promocji Konsumenckiej złożą odpowiednie oświadczenie w tym zakresie.

3. Warunkiem skorzystania z Promocji Konsumenckiej jest zakup minimum dwóch opakowań soczewek kontaktowych ACUVUE® wymienionych w § 2.

4. Promocja Konsumencka polega na uprawnieniu Uczestnika, przy uwzględnieniu zastrzeżenia wymienionego w § 3 ust. 2 Regulaminu, do otrzymania trzeciego opakowania soczewek kontaktowych gratis przy zakupie dwóch opakowań soczewek wielokrotnego użytku: ACUVUE OASYS® lub ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM wymienionych w § 2 Regulaminu.

5. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji Konsumenckiej jest każdorazowe wypełnienie kuponu promocyjnego dla danej transakcji zakupowej, udzielenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, niezbędnych w związku z realizacją zasad Promocji Konsumenckiej oraz  podpis potwierdzający odbiór bezpłatnego opakowania dla danej transakcji zakupowej.

6. Udział w Promocji Konsumenckiej oraz wypełnienie kuponu promocyjnego oznacza zgodę Uczestnika na postanowienia Regulaminu.

 

§ 4

CZAS TRWANIA PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

1. Promocja Konsumencka rozpoczyna się dnia 10.08.2015 i trwa do dnia  30.06.2016 r.

2. Regulamin Promocji wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora.

§ 5

ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

Promocja Konsumencka prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Promocji Konsumenckiej, nie później jednak niż w terminie do dnia 31.07.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym pod adresem: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Vision Care, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.

2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego,

b. dokładny opis i powód reklamacji,

c. podpis Uczestnika.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3 osobową Komisję powołaną przez Organizatora.

5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

7. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7

DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji Konsumenckiej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest firma Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24.

3. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji Konsumenckiej jest dobrowolne.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2015

2. Promocja Konsumencka nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora za wyjątkiem „Dopasuj ACUVUE OASYS®” 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 21 dni wcześniej poinformować Uczestników Promocji Konsumenckiej o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Promocji Konsumenckiej lub odstąpienia od udziału w tej promocji.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Biorąc udział w Sprzedaży Premiowej Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.