POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE®” („Loteria”).

2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Streamline Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 83/42, 02-777 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491588, NIP 527-27-07-302 („Organizator”).

3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”), zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). Celem Loterii jest promocja produktów marki „ACUVUE®”.

4. Loteria zaczyna się w dniu 01.04.2015 roku, a kończy w dniu 07.09.2015 roku. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

5. Sprzedażą promocyjną objęte są następujące opakowania produktów marki „ACUVUE®” („Produkty”): ACUVUE® OASYS® w opakowaniach: 6, 12, 24 sztuk soczewek, ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM w opakowaniach 6 sztuk soczewek, 1-DAY ACVUVUE® TruEye® w opakowaniach: 30, 90, 180 sztuk soczewek, 1-DAY ACUVUE® MOIST® w opakowaniach: 30, 90, 180 sztuk soczewek, 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM w opakowaniu 30 sztuk. Sprzedażą promocyjną nie są objęte tzw. opakowania podręczne soczewek kontaktowych marki „ACUVUE®”: ACUVUE® OASYS® w opakowaniu 3szt., 1-DAY ACUVUE® TruEye® w opakowaniu 10szt. oraz 1-DAY ACUVUE® MOIST® w opakowaniu 10 szt.

6. Loteria prowadzona jest na terenie całej Polski w wybranych punktach (salonach/zakładach optycznych) prowadzących sprzedaż Produktów. Lista punktów biorących udział w Loterii znajduje się na www.acuvue.pl/loteria.

7. Sprzedaż Produktów odbywa się w dniach od 01.04.2015 roku do 31.05.2015 roku.

8. Zakup Produktów przed lub po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

9. Dane osobowe Uczestników Loterii będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182) w celu przeprowadzenia Loterii.

10. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, pracownicy i właściciele salonów optycznych objętych Loterią oraz ich rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

11. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat.

12. Aby zostać uczestnikiem Loterii („Uczestnik”) należy w dniach od 01.04.2015 roku do 31.05.2015 roku spełnić łącznie następujące warunki:

 • dokonać jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu) co najmniej dwóch opakowań Produktu w jednym z punktów biorących udział w Loterii („Zakup promocyjny”),
 • bezpośrednio po dokonaniu transakcji Zakupu promocyjnego odebrać od sprzedawcy kupon promocyjny („Kupon”),
 • dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii („Zgłoszenie”) w sposób określony w pkt 17 Regulaminu, nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu promocyjnego.

13. Uczestnik jest zobowiązany zachować przez cały okres trwania Loterii oryginały otrzymanych i zgłoszonych w Loterii Kuponów oraz oryginałów dowodów zakupu (paragon, faktura) potwierdzających dokonanie Zakupu promocyjnego w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody.

14. Uczestnik po dokonaniu Zakupu promocyjnego odbiera od sprzedawcy Kupon. Liczba Kuponów w Loterii jest ograniczona – Kupony są wydawane do dnia 31.05.2015 roku lub do czasu wyczerpania ich puli.

15. Jednorazowy Zakup promocyjny przynajmniej dwóch Produktów upoważnia do odbioru jednego Kuponu, z zastrzeżeniem pkt 14 regulaminu. W przypadku dokonania przez Uczestnika jednorazowego zakupu wielokrotności liczby dwóch Produktów, Uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę Kuponów, według zasady, że za każde dwa zakupione Produkty Uczestnik otrzymuje jeden Kupon. Przykładowo: Uczestnik, który dokonał jednorazowego zakupu 7 Produktów ma prawo do odbioru 3 Kuponów w Loterii.

16. Na każdym Kuponie znajduje się ukryty indywidualny kod promocyjny („Kod”). Zadaniem Uczestnika jest odkrycie i zgłoszenie w sposób określony w pkt 17 Regulaminu Kodu ukrytego na Kuponie.

17. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii („Zgłoszenie”), dla swej ważności i skuteczności, wymaga podania w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.04.2015 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2015 roku w formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie internetowej www.acuvue.pl/loteria następujących danych:

 • Kodu z Kuponu otrzymanego przy zakupie dwóch opakowań Produktów,
 • adresu e-mail Uczestnika,
 • daty urodzenia,
 • numeru telefonu komórkowego Uczestnika.

Ponadto Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego zasad poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia. System dokonuje

 • Uczestnik rejestrując Kod z Kuponu potwierdza iż ma ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie, które zarejestrują Kod z Kuponu na stronie www.acuvue.pl/loteria nie są uprawnione do otrzymania nagrody nawet, jeśli posiadają Kupon i dowód zakupu. System automatycznie weryfikuje podaną przez Uczestnika datę urodzenia poprzez wyświetlenie komunikatu na stronie www.acuvue.pl/loteria.

18. Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 Zgłoszeń w Loterii (zgłosić w Loterii maksymalnie 5 Kodów).

19. Jeden Kod może zostać użyty w Loterii wyłącznie jeden raz.

20. W Loterii uwzględniane są wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki Regulaminu.

21. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub robotów komputerowych. W Loterii niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Loterii, m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po aplikacji na stronie www.acuvue.pl/loteria.

NAGRODY

22. Do rozlosowania w Loterii przewidzianych zostało 8 nagród, każda o wartości 11.111,00 zł brutto. Każda z nagród składa się z:

 • vouchera wyemitowanego przez Rainbow Tours S.A. ważnego 12 miesięcy przeznaczonego na wycieczkę dla dwóch osób do Nowego Jorku. Nagroda obejmuje przeloty, zakwaterowanie: 3 noce – w hotelu trzygwiazdkowym ze śniadaniami, jedną kolacją w Hard Rock Cafe na Time Square (danie główne, deser i napój bezalkoholowy). Uczestnik, który wygra nagrodę („Laureat“) musi zdobyć wszelkie dokumenty potrzebne do wjazdu i pobytu na terenie USA we własnym zakresie. Laureat może wymienić wycieczkę do Nowego Jorku na dowolną imprezę turystyczną organizowaną przez RAINBOW TOURS S.A.
 • kwoty pieniężnej w wysokości 1.111,00 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę stosowanego podatku od nagrody.

23. Łączna wartość nagród w Loterii wynosi 88.888,00 zł brutto.

24. Nagrody są wydawane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Do każdej z nagród Organizator przyznał dodatkową nagrodę w wysokości 1.111,00 zł, która jest potrącana w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest przekazywany przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym dodatkowe nagrody pieniężne nie podlegają wydaniu osobom wyłonionym jako zwycięzcy w Loterii.

25. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD

26. W Loterii odbywa się: 8 losowań nagród w terminach: 13.04.2015 roku, 20.04.2015 roku, 27.04.2015 roku, 04.05.2015 roku, 11.05.2015 roku, 18.05.2015 roku, 25.05.2015 roku, 02.06.2015 roku. Dane losowanie odbywa się spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie od dnia 01.04.2015 roku do dnia poprzedzającego dzień danego losowania np. losowanie w dniu 04.05.2015 roku odbywa się spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie od godz. 00:00:00 dnia 01.04.2015 roku do godz. 23:59:59 dnia 03.05.2015 roku. W każdym z losowań jest losowana 1 nagroda.

27. Wszystkie losowania odbywają się w lokalu przy ul. Floriańskiej 6/30D, 03-707 Warszawa. Do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania, jest przypisana liczba porządkowa. Liczby porządkowe Zgłoszeń są umieszczane na liście uprawnionych do danego losowania Zgłoszeń. Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę losów – losy zawierają liczby porządkowe przypisane do danego Zgłoszenia uprawnionego do losowania. Losowania nagród odbywają się poprzez ręczne wylosowanie losów.

28. Podczas każdego z losowań na każdą z losowanych nagród są losowane trzy zgłoszenia: jedno zwycięskie zgłoszenie oraz dwa zgłoszenia rezerwowe. Wylosowane Zgłoszenia są umieszczane na liście wyników losowania. W pierwszej kolejności jest losowane zwycięskie Zgłoszenie, następnie Zgłoszenie rezerwowe pierwsze, a jako ostatnie Zgłoszenie rezerwowe drugie.

29. Jedno Zgłoszenie może zostać wylosowane wyłącznie jeden raz. Raz wylosowane Zgłoszenie nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.

30. Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w pkt 32-41 Regulaminu.

31. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Loterii.

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

32. W ciągu 3 dni roboczych od daty losowania do Laureatów dzwonią konsultanci z informacją o wygranej Nagrodzie i trybie jej odbioru.

33. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, którego zgłoszenie zostało wylosowane do nagrody w Loterii. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). Każda próba połączenia z Uczestnikiem wykonywana jest w innym dniu w godzinach od 9.00 do 16.00.

34. W wypadku, gdy Organizator podejmie trzy nieskuteczne próby poinformowania Laureata, wówczas prawo do nagrody przechodzi na Uczestnika, który przesłał wylosowane pierwsze zgłoszenie rezerwowe. W przypadku, gdy Organizator podejmie trzy nieskuteczne próby poinformowania Laureata, będącego Uczestnikiem, który wysłał pierwsze zgłoszenie rezerwowe, wówczas prawo do nagrody przechodzi na Uczestnika, który przesłał wylosowane drugie zgłoszenie rezerwowe

35. Osoby, które odbiorą połączenie telefoniczne zostaną poproszone o: potwierdzenie uczestnictwa w Loterii oraz, że mają ukończone 18 lat, o podanie swoich danych osobowych i przesłanie w ciągu 5 dni od daty powiadomienia na adres e-mail: promocja@losmejores.pl:

 • swoich danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody: imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem i miejscowością,
 • potwierdzenia, ze nie należą do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w pkt 10 Regulaminu,
 • skanu lub zdjęcia Kuponu ze zwycięskim Kodem,
 • skanu lub zdjęcia dowodu Zakupu promocyjnego.

36. W przypadku, gdy weryfikowana osoba do nagrody nie spełni warunku określonego w pkt 35 Regulaminu, wówczas traci ona prawo do nagrody, które przechodzi na osobę, która przesłała wylosowane pierwsze zgłoszenie rezerwowe, a następnie (w przypadku utraty prawa do nagrody przez tą osobę) drugie zgłoszenie rezerwowe.

37. Osoba, która dokonała wylosowanego zgłoszenia rezerwowego jest informowana telefonicznie zgodnie z trybem pkt 32-33 Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych liczonych od:

 • dnia, w którym nie powiedzie się ostatnia trzecia próba połączenia z poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem.
 • dnia, w którym okaże się, że poprzednio weryfikowany Uczestnik nie posiada prawidłowego Kuponu z wylosowanym Kodem lub prawidłowego dowodu Zakupu promocyjnego, lub w jakikolwiek inny sposób, opisany w Regulaminie nie spełnia wymagań do otrzymania Nagrody,
 • ostatecznego dnia, w którym powinna dotrzeć do Organizatora wiadomość e-mail z danymi poprzednio weryfikowanego Uczestnika oraz ze skanem dowodu Zakupu promocyjnego Kuponu z wylosowanym Kodem.

38. Weryfikacja zgłoszeń rezerwowych przebiega zgodnie z procedurą określoną w pkt 33-37 Regulaminu do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy wylosowanych zgłoszeń rezerwowych. Weryfikacja jest prowadzona w kolejności wylosowania Zgłoszeń rezerwowych.

39. Organizator ma prawo zażądać przesłania oryginału Kuponu z numerem wylosowanego Kodu oraz oryginału dowodu Zakupu promocyjnego przesyłką pocztową lub kurierską. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać przesłania wszystkich Kuponów z Kodami, które zostały zgłoszone w Loterii przez Uczestnika. Organizator może postawić takie żądanie telefonicznie do dnia 10.07.2015 roku. W takim przypadku weryfikowana osoba jest zobowiązana przesłać wymagane dokumenty pocztą lub przesyłką kurierską na adres Organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia. Niespełnienie ww. warunków (w przypadku postawienia takiego żądania przez Organizatora) skutkuje utratą prawa do nagrody.

40. Procedura weryfikacyjna kończy się najpóźniej w dniu 24.07.2015 roku.

41. Laureat Loterii traci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:

 • nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie, albo
 • z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody, albo
 • odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody, albo
 • przesłany Kupon będzie zawierał inny numer Kodu promocyjnego, niż w treści wylosowanego Zgłoszenia, albo
 • nie prześle (na żądanie Organizatora) oryginału Kuponu, którego Kod jest tożsamy z kodem wpisanym w wylosowanym Zgłoszeniu oraz oryginału dowodu Zakupu promocyjnego, albo
 • nie prześle (na żądanie Organizatora) oryginałów Kuponów oraz oryginałów dowodów Zakupów promocyjnych dotyczących wszystkich zgłoszonych w Loterii Kodów, albo
 • przesłany Kupon lub dowód Zakupu promocyjnego będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, albo
 • przesłany dowód Zakupu promocyjnego będzie miał późniejszą datę niż data przesłania Zgłoszenia przez Uczestnika, albo
 • przesłany dowód zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktów dokonanego w terminie wskazanym w pkt 7 Regulaminu, albo
 • przesłany dowód zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktów dokonanego w salonie/zakładzie optycznym objętym Loterią.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ ORGANIZOWANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

42. Organizator powołał jedną osobę, której powierzył funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta posiada świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Loterii komisja („Komisja”), działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii. Członkowie Komisji nie są zobowiązani do posiadania świadectw zawodowych.

43. Osoby wykonujące czynności opisane w regulaminie, a w szczególności osoby wydające nagrody, przyjmujące zgłoszenia wygranych nie są zobowiązane do posiadania świadectw zawodowych.

OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD

44. Wyniki Loterii dostępne są w biurze Organizatora oraz na stronie www.acuvue.pl/loteria bezpośrednio po ustaleniu prawa do nagrody danego Uczestnika do dnia 07.08.2015 roku. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, nazwy miejscowości Laureatów oraz nazwy i adresu punktu sprzedaży

45. Nagrody są do odbioru w salonie/zakładzie optycznym, w którym Laureat zakupił Produkt (widniejącym na przesłanym przez Laureata dowodzie Zakupu promocyjnego) do dnia 31.07.2015 roku.

46. Nieodebranie nagród przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

47. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 07.08.2015 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki.

48. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora, tj. Streamline Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Wschodnia 41a, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA – LOTERIA ACUVUE®”.

49. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

50. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 07.09.2015 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego uczestnika o wyniku reklamacji).

51. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

52. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

53. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

54. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

55. Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora przy ul. Wschodniej 41a, 87-100 Toruń (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16:00) i na stronie www.acuvue.pl/loteria. Każdy Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres siedziby Organizatora (z dopiskiem „REGULAMIN LOTERIA ACUVUE®”).

56. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

57. Na życzenie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z art. 20 Ustawy o Grach Hazardowych.