§ 1

ORGANIZATOR

Sprzedaż premiowa pod nazwą „Nie przegap okazji z ACUVUE®” („Sprzedaż premiowa”) jest oferowana i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem Sprzedaży premiowej jest: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278 zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

Przedmiotem Sprzedaży premiowej objęte są soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS® w opakowaniach: 6, 12, 24 sztuk soczewek, ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM w opakowaniach 6 sztuk soczewek, 1-DAY ACVUVUE® TruEye® w opakowaniach: 30, 90, 180 sztuk soczewek, 1-DAY ACUVUE® MOIST w opakowaniach: 30, 90, 180 sztuk soczewek, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM i 1-DAY ACUVUE® DEFINE® w opakowaniu 30 sztuk soczewek, których sprzedaż prowadzona  jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w Salonach Okulistyczno-Optycznych, wymienionych  na stronie internetowej www.acuvue.pl. Sprzedaż premiowa nie dotyczy zamówień złożonych w sklepach internetowych, również tych z odbiorem osobistym.  Sprzedażą premiową nie są objęte tzw. opakowania podręczne soczewek kontaktowych marki „ACUVUE®”: ACUVUE OASYS® w opakowaniu 3szt. soczewek, 1-DAY ACUVUE® TruEye® w opakowaniu 10szt. soczewek oraz 1-DAY ACUVUE® MOIST w opakowaniu 10szt. soczewek.

§ 3

UCZESTNICTWO W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

  1. Sprzedaż premiowa dostępna jest dla osób fizycznych, nowych oraz obecnych użytkowników soczewek kontaktowych zamieszkałych w Polsce zwanych dalej konsumentami.
  2. Warunkiem skorzystania przez nowego użytkownika soczewek kontaktowych ze Sprzedaży premiowej jest przeprowadzenie odpłatnego badania wzroku oraz dopasowania soczewek kontaktowych w gabinecie Okulistyczno – Optycznym.

3.       Sprzedaż premiowa polega na uprawnieniu konsumenta do otrzymania karty pre-paid o wartości 25 zł, z możliwością wykorzystania tylko i wyłącznie w salonach optycznych, po zakupie min. dwóch opakowań soczewek kontaktowych ACUVUE® wymienionych w § 2. Konsument powinien złożyć podpis na Zestawieniu potwierdzając odbiór karty pre-paid.

 

 

4.       Udział w Sprzedaży Premiowej oznacza zgodę Uczestnika na postanowienia Regulaminu.

§ 4

CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

1.       Sprzedaż premiowa rozpoczyna się dnia 1 października i trwa do 30 listopada 2015 r. W przypadku wykorzystania całej puli kart pre-paid, Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia niniejszej Sprzedaży premiowej.

2.       Regulamin Sprzedaży premiowej wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora.

§ 5

ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

Sprzedaż premiowa prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

REKLAMACJE

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Sprzedaży premiowej mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Sprzedaży premiowej, nie później jednak niż w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym pod adresem: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Vision Care, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.

2.       Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

3.       Reklamacja powinna zawierać:

a.        imię, nazwisko i dokładny adres konsumenta, ewentualnie nr telefonu kontaktowego,

b.       dokładny opis i powód reklamacji,

c.        podpis konsumenta.

4.       Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3 osobową Komisję powołaną przez Organizatora.

5.       Komisja rozpatrywać będzie reklamacje konsumentów na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.       Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

7.       Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia 30 listopada 2015 roku.

2.         Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.

3.          Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Sprzedaży premiowej. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 21 dni wcześniej poinformować uczestników Sprzedaży premiowej o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy konsument miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Sprzedaży premiowej lub odstąpienia od udziału w niej.

4.         Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby powoda. 

5.         W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.         Biorąc udział w Sprzedaży premiowej  konsument wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.