NOTA PRAWNA

Data ostatniej aktualizacji

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację następujących zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na związanie poniższymi zasadami, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Prawa do zawartości niniejszej strony internetowej przysługują spółce Johnson & Johnson Po-land Sp. z o.o. („J&J”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, kapitał zakładowy w wysokości 39.751.500 zł, NIP 113-00-20-467 bądź spółkom z koncernu Johnson & Johnson („Grupa J&J”). Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony można pobrać tylko do użytku własnego i w celach niekomercyjnych. Niedozwolona jest modyfikacja tej zawartości i jej powielanie. Spółki z Grupy J&J nie przyznają użytkownikom jakiejkolwiek licencji lub prawa wynikającego z jakichkolwiek praw autorskich należących do spółek z Grupy J&J innych niż wskazane powyżej. Żadne z niniejszych postanowień nie będzie interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej należącego do spółek z Grupy J&J lub dowolnej innej osoby.

J&J dołoży wszelkich starań, aby strona ta zawierała informacje aktualne i dokładne. J&J nie ponosi odpowiedzialności (w najdalej dozwolonym przez prawo zakresie) za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku, ani wynikające z wykorzystania informacji znajdujących się na tej stronie. Strona ta jest przeznaczona dla mieszkańców Polski.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron, ale spółki z Grupy J&J nie są odpowiedzialne za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą, i nie ponoszą odpowiedzialności za zawarte tam treści ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na Stronie, stanowią własność spółek z Grupy J&J lub osób trzecich, są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego upoważnienia na piśmie przez dysponentów praw.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Żadne informacje przekazywane przez użytkownika strony, w tym pytania, uwagi, sugestie lub podobne informacje dotyczące strony, produktów lub działalności J&J, nie będą traktowane jako informacje poufne, a J&J nie będzie posiadać jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do tego rodzaju informacji („Materiały”). W przypadku zamieszczenia przez użytkownika Materiałów na stronie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z Materiałów przez J&J lub osoby trzecie nie będzie naruszać żadnych praw użytkownika ani praw osób trzecich. Zamieszczając na stronie Materiały lub w inny sposób przekazując je J&J, użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i informacje w nich zawarte, włączając w to ich prawdziwość i dokładność. Z chwilą zamieszczenia Materiałów na stronie, użytkownik udziela J&J oraz spółkom z Grupy J&J nieodpłatnej licencji do korzystania z Materiałów w nieograniczonym czasie i przestrzeni, w całości lub w części na następujących polach eksploatacji: utrwalanie lub zwielokrotniania do-wolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu w kraju lub za granicą, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu, w tym jego publiczne wykonanie, wystawianie, wy-świetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Równocześnie użytkownik udziela J&J i spółkom z Grupy J&J prawa do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw osobistych do utworów zawartych w Materiale oraz do korzystania z takich utworów bez podawania nazwiska twórcy. Użytkownik udziela zgody J&J oraz spółkom z Grupy J&J na korzystanie przez nieograniczony czas ze wszelkich informacji, pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych w Materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących tego rodzaju informacje oraz w materiałach promocyjnych spółek z Grupy J&J. Z tego tytułu, jak również z tytułu udzielenia licencji określonej powyżej, użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

Informacja

Niniejsza strona ma charakter informacyjno-reklamowy. Jest prowadzona i redagowana przez firmę Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., która jest autorem materiałów i opracowań na stronie i ponosi pełną odpowiedzialność za jej zawartość. Przeznaczona jest dla mieszkańców Polski. Informacje przedstawione na tej stronie mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy i nie stanowią podstawy do diagnozowania konkretnych stanów chorobowych u indywidualnych osób, a przekazywanie przez Johnson & Johnson ogólnych informacji odnośnie stanu zdrowia i wad wzroku nie zastępuje porady lekarza specjalisty. W przypadku wystąpienia problemów ze wzrokiem należy udać się do właściwego lekarza specjalisty celem wykonania stosownych badań. Johnson & Johnson nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne próby diagnozowania lub leczenia wad wzroku.

Polityka Prywtaności

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UJAWNIAMY DANE

Wykorzystujemy i ujawniamy dane przekazane nam przez Państwa w sposób, w jaki to Państwu przedstawiliśmy na etapie ich przekazywania.

Ponadto wykorzystujemy informacje otrzymane od Państwa lub dotyczące Państwa:

 • aby udzielić odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa zapytania oraz spełnić Państwa prośby dotyczące, między innymi, przesłania Państwu żądanych dokumentów lub powiadomień e-mail;
 • aby wysyłać Państwu ważne informacje dotyczące naszej wzajemnej relacji lub Witryny, zmiany naszych warunków i polityk i/lub inne informacje o charakterze administracyjnym; oraz
 • na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, na przykład w celu przeprowadzania analizy danych, audytów, prac rozwojowych nad nowymi produktami, ulepszenia naszej witryny internetowej, poprawy naszych produktów i usług, określenia trendów użytkowania Witryny, personalizacji korzystania przez Państwa z Witryny poprzez prezentację indywidualnie dostosowanych produktów i ofert, a także na potrzeby oceny skuteczności naszych kampanii promocyjnych.

Ponadto przekazujemy dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny:

 • naszym podmiotom powiązanym w celach opisanych w Polityce prywatności;
 • naszym partnerom zewnętrznym, wspólnie z którymi oferujemy akcje promocyjne z wykorzystaniem wspólnej marki lub wspólnego marketingu;
 • naszym partnerom zewnętrznym wyłącznie w celu prezentowania Państwu produktów Johnson & Johnson Vision w ramach usług, z których korzystają Państwo u tych Partnerów;
 • naszym usługodawcom zewnętrznym świadczącym usługi, do których zalicza się utrzymywanie i moderowanie witryn internetowych, utrzymywanie aplikacji mobilnych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapewnianie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi z zakresu dostawy poczty elektronicznej i poczty bezpośredniej, obsługa kart kredytowych, usługi audytowe i inne usługi, aby umożliwić im świadczenie tych usług; oraz
 • osobom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, dokonania cesji, przeniesienia lub innego rozdysponowania całością lub jakąkolwiek częścią naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub akcji (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym postępowaniem).

Ponadto wykorzystujemy i ujawniamy dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny w zakresie, w naszym przekonaniu, niezbędnym lub stosownym:
(a) dopuszczanym obowiązującym prawem, w tym przepisami prawa obowiązującymi poza krajem Państwa zamieszkania; (b) aby zastosować się do procesu prawnego; (c) w odpowiedzi na żądania organów publicznych i państwowych, w tym organów publicznych i państwowych poza krajem Państwa zamieszkania; (d) aby wyegzekwować nasze warunki; (e) aby chronić naszą działalność lub działalność naszych podmiotów powiązanych; (f) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność naszą i/lub naszych podmiotów powiązanych, Państwa lub innych osób; oraz (g) abyśmy mogli ubiegać się o dostępne środki zaradcze lub o ograniczenie ewentualnych, ponoszonych przez nas szkód.

Możemy również wykorzystywać i ujawniać dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny na inne sposoby, za Państwa zgodą.

W sytuacjach, w których jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, przed udostępnieniem Państwa danych innym podmiotom, w tym także podmiotom wymienionym w treści niniejszej Polityki, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie na to zgody.

Wykorzystujemy i ujawniamy gromadzone dane również w sposób pasywny, zgodnie z opisem zawartym w powyższym punkcie: „Pasywne gromadzenie i wykorzystywanie danych”, a także we wszelkich innych celach, za wyjątkiem gdy obowiązujące prawo wymaga inaczej (na przykład, jeżeli zobowiązani jesteśmy traktować dane jako dane osobowe). Ponadto możemy w dowolnym celu wykorzystywać i ujawniać dane będące w postaci uniemożliwiającej identyfikację konkretnej osoby. W przypadku połączenia danych w postaci uniemożliwiającej identyfikację konkretnej osoby z danymi, które umożliwiają taką identyfikację (na przykład połączenia Państwa nazwiska z Państwa lokalizacją geograficzną), będziemy traktować połączone dane jako dane osobowe tak długo, jak długo będą one ze sobą połączone.

WITRYNY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy ochrony prywatności, informacji ani innych praktyk osób trzecich, w tym osób trzecich prowadzących jakąkolwiek witrynę lub własność internetową (taką jak, choć nie wyłącznie, aplikacja), udostępnianą za pośrednictwem tej Witryny lub za pomocą linka umieszczonego na tej Witrynie i nie odpowiadamy za powyższe. Udostępnienie lub umieszczenie w Witrynie linka do jakiejkolwiek tego rodzaju witryny lub własności nie oznacza jej poparcia z naszej strony ani ze strony naszych podmiotów powiązanych.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne służące ochronie kontrolowanych przez nas danych osobowych. Niestety, nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa przesyłania danych w Internecie ani systemu przechowywania danych. Jeżeli w Państwa przekonaniu Państwa interakcja z nami przestała być bezpieczna (na przykład, jeżeli w Państwa odczuciu doszło do włamania na posiadane u nas konto), prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nas o powstałym problemie, korzystając z danych kontaktowych w poniższym punkcie: „Jak się z nami skontaktować”.

OPCJE I DOSTĘP

Opcje dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

Oferujemy Państwu opcje dotyczące wykorzystywania i ujawniania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingowe. Mogą Państwo wybrać opcję:

 • otrzymywania informacji marketingowych: jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas w przyszłości informacji marketingowych, mogą Państwo zrezygnować z takiej opcji, kontaktując się z nami wysyłając wiadomość e-mail pod adres [email protected]. W przesłanej do nas wiadomości prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, wskazanie rodzaju bądź rodzajów informacji marketingowych, z otrzymywania których chcą Państwo zrezygnować oraz podać adres bądź adresy, na które informacje te są wysyłane. Na przykład, jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail lub poczty bezpośredniej o charakterze marketingowym, proszę to napisać, z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub adresu pocztowego. Ponadto mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji, zawartymi w każdej tego rodzaju wiadomości.
 • otrzymywania powiadomień: jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas w przyszłości powiadomień, mogą Państwo zrezygnować z tej opcji, kontaktując się z nami wysyłając wiadomość e-mail pod adres [email protected]. W przesłanej do nas odpowiedzi prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którym otrzymują Państwo od nas powiadomienia.
 • przekazywania danych osobowych podmiotom powiązanym i partnerom zewnętrznym: Jeśli chcą Państwo wycofać swoją zgodę na dalsze udostępnianie danych osobowych naszym podmiotom powiązanym i/lub partnerom zewnętrznym na ich potrzeby marketingowe, mogą Państwo zrezygnować z tej opcji, kontaktując się z nami wysyłając wiadomość e-mail pod adres [email protected]. W przesłanej do nas odpowiedzi, prosimy o napisanie, że nie chcą Państwo, abyśmy przekazywali Państwa dane osobowe naszym podmiotom powiązanym i/lub partnerom zewnętrznym na ich potrzeby marketingowe, z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.)

Postaramy się spełnić Państwa prośbę bądź prośby tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji zgodnie z powyższym opisem, nie będziemy mogli usunąć Państwa danych osobowych z baz danych naszych podmiotów powiązanych, którym już przekazaliśmy Państwa dane (tzn. na dzień wprowadzenia w życie Państwa prośby o rezygnację). Prosimy także przyjąć do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym, nadal będziemy wysyłać istotne wiadomości dotyczące transakcji i kwestii administracyjnych, z których otrzymywania nie mogą Państwo zrezygnować.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmieniać je lub usuwać

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, poprawić, zaktualizować lub usunąć dane osobowe przekazane przez Państwa za pośrednictwem naszej Witryny, prosimy o wiadomości e-mail z odpowiednią prośbą na adres [email protected]. Postaramy się spełnić Państwa prośbę tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w Polityce prywatności, chyba że prawo wymaga bądź dopuszcza dłuższy okres przechowywania danych lub gdy jest to konieczne, aby wypełnić zobowiązanie prawne.

KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia, w związku z czym prosimy, aby osoby te nie przekazywały Danych osobowych za pośrednictwem tej Witryny.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub usługodawców, dlatego też korzystając z naszej Witryny lub udzielając nam pozwolenia (tam, gdzie wymaga tego prawo), zgadzają się Państwo na przekazywanie danych do krajów leżących poza granicami kraju Państwa zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać zasady ochrony danych inne niż w Państwa kraju. Jednakże przekazanie Państwa danych do kraju niezapewniającego poziomu ochrony danych osobowych odpowiedniego do wymaganego na terytorium Polski będzie mogło mieć miejsce wyłącznie po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń w państwie docelowym i przy zachowaniu wymogów określonych w polskich przepisach o ochronie danych osobowych.

DANE WRAŻLIWE

O ile wyraźnie tego nie zażądamy lub o to nie poprosimy, prosimy o nieprzesyłanie oraz nieujawnianie nam jakichkolwiek danych osobowych o charakterze wrażliwym (takich jak informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub innych przekonań, stanu zdrowia, przeszłości kryminalnej lub przynależności do związku zawodowego) zarówno w Witrynie, jak i za jej pośrednictwem ani w inny sposób. W przypadku ewentualnego zażądania lub poproszenia przez nas o podanie danych wrażliwych, będzie się to odbywać za Państwa pisemną zgodą lub w sytuacji, w której jest to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możemy wprowadzać zmiany w Polityce prywatności. Informacja na temat ostatniej aktualizacji Polityki prywatności znajduje się w opisie na górze strony: „Ostatnia aktualizacja”. Zmiany w Polityce prywatności zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Witrynie zmienionej Polityki prywatności. Fakt korzystania przez Państwa z Witryny po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmienionej Polityki prywatności.