REGULAMIN KONKURSU

„WYGRAJ ROCZNY ZAPAS BEZPŁATNYCH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH ACUVUE®

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032278, kapitał zakładowy 39 751 500 zł, NIP: 113 00 20 467 zwana dalej Organizatorem.
  2. Konkurs jest podzielony na edycje i trwa od 18 kwietnia 2016 r. do wyczerpania zapasu nagród. Każda edycja będzie trwała kwartał, z wyjątkiem pierwszej, która rozpocznie się 18 kwietnia i zakończy 30 czerwca 2016 roku. Po zakończeniu każdej edycji nastąpi wyłonienie jednego Laureata, któremu zostanie przyznana nagroda: roczny zapas soczewek kontaktowych ACUVUE® wymienionych w § 3 ust. 8 Regulaminu wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy (zostanie on przekazany przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami) (dalej „Nagroda”).
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na wyłonieniu najlepszej wypowiedzi na temat „Opowiedz o swoich doświadczeniach z soczewkami kontaktowymi ACUVUE®”. Tekst wypowiedzi nie może być uprzednio publikowany. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

Kompletny regulamin >>>