§ 1

ORGANIZATOR

 1. Promocja Konsumencka pod nazwą „Z ACUVUE® większy zakup się opłaca” („Promocja Konsumencka”) jest oferowana i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem Promocji Konsumenckiej jest: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2

PRZEDMIOT PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 1. Przedmiotem Promocji Konsumenckiej objęte są soczewki kontaktowe: ACUVUE OASYS® w opakowaniach 6, 12, 24 szt. i ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM w opakowaniu 6 szt., 1-DAY ACUVUE® TruEye®, 1-DAY ACUVUE® MOIST w opakowaniach 30, 90, 180 szt., 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM i 1-DAY ACUVUE® DEFINE® w opakowaniach 30 szt., które dostępne są tylko w Salonach Okulistyczno-Optycznych (placówkach detalicznych) prowadzących bezpośrednią sprzedaż do konsumentów na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Salony Okulistyczno-Optyczne biorące udział w Sprzedaży Premiowej wymienione są na stronie internetowej www.acuvue.pl. Promocją konsumencką nie są objęte podręczne opakowania soczewek kontaktowych ACUVUE®.

§ 3

UCZESTNICTWO W PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 1. Promocja Konsumencka dostępna jest dla osób fizycznych, którzy dokonają zakupu na terenie Polski (zwanych dalej „Uczestnikami”).
 2. Promocja Konsumencka polega na uprawnieniu Uczestnika do otrzymania:
  • Trzeciego opakowania soczewek kontaktowych gratis przy zakupie dwóch opakowań soczewek wielokrotnego użytku: ACUVUE OASYS® w opakowaniach 6, 12 lub 24 szt. lub ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM w opakowaniu 6 szt.
  • Czwartego opakowania soczewek kontaktowych gratis przy zakupie trzech opakowań soczewek jednodniowych: 1-DAY ACUVUE® TruEye®, 1-DAY ACUVUE® MOIST w opakowaniach 30, 90 lub 180 szt., 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM lub 1-DAY ACUCUE® DEFINE® w opakowaniach 30szt.
 3. Uczestnik może skorzystać z Wariantu a i b, łącznie lub z każdego z nich oddzielnie, przy czym  konsument nie może skorzystać z Promocji Konsumenckiej więcej niż trzy razy.
 4. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji Konsumenckiej jest każdorazowe wypełnienie Kuponu Promocyjnego dla danej transakcji zakupowej.  
 5. Udział w Promocji Konsumenckiej oraz wypełnienie Kuponu Promocyjnego oznacza zgodę Uczestnika na postanowienia Regulaminu oraz na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Promocji Konsumenckiej jego danych osobowych, niezbędnych w związku z realizacją zasad Promocji Konsumenckiej.

 

§ 4

CZAS TRWANIA PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 1. Promocja Konsumencka rozpoczyna się dnia 04.12.2015 r. i trwa do dnia 31.01.2016 r. lub wyczerpania zapasów kuponów.
 2. Regulamin Promocji wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora.

 

§ 5

ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

 1. Promocja Konsumencka prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Promocji Konsumenckiej, nie później jednak niż w terminie do dnia 16.02.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym pod adresem: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Vision Care, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego,
  • dokładny opis i powód reklamacji,
  • podpis Uczestnika.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3 osobową Komisję powołaną przez Organizatora.
 5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 7. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7

DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji Konsumenckiej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest firma Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24.
 3. Uczestnik poprzez przystąpienie do Promocji Konsumenckiej, wypełnienie i podpisanie Kuponu Promocyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji Konsumenckiej jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Promocji.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.12.2015 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 21 dni wcześniej poinformować Uczestników Promocji Konsumenckiej o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Promocji Konsumenckiej lub odstąpienia od udziału w tej promocji.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby powoda.  
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Biorąc udział w Promocji Konsumenckiej Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.