Regulamin "Nie przegap okazji z ACUVUE®"

§ 1
ORGANIZATOR

Sprzedaż premiowa pod nazwą „Nie przegap okazji z ACUVUE®” („Sprzedaż premiowa”) jest oferowana i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem Sprzedaży premiowej jest: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278 zwana dalej „Organizatorem”.
 

§ 2
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

Przedmiotem Sprzedaży premiowej objęte są soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS® w opakowaniach: 6, 12, 24 sztuk soczewek, ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM w opakowaniach 6 sztuk soczewek, 1-DAY ACVUVUE® TruEye® w opakowaniach: 30, 90, 180 sztuk soczewek, 1-DAY ACUVUE® MOIST w opakowaniach: 30, 90, 180 sztuk soczewek, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM i 1-DAY ACUVUE® DEFINE® w opakowaniu 30 sztuk soczewek, których sprzedaż prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w Salonach Okulistyczno-Optycznych, wymienionych na stronie internetowej www.acuvue.pl. Sprzedaż premiowa nie dotyczy zamówień złożonych w sklepach internetowych, również tych z odbiorem osobistym. Sprzedażą premiową nie są objęte tzw. opakowania podręczne soczewek kontaktowych marki „ACUVUE®”: ACUVUE OASYS® w opakowaniu 3szt. soczewek, 1-DAY ACUVUE® TruEye® w opakowaniu 10szt. soczewek oraz 1-DAY ACUVUE® MOIST w opakowaniu 10szt. soczewek.
 

§ 3
UCZESTNICTWO W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

1. Sprzedaż premiowa dostępna jest dla osób fizycznych, nowych oraz obecnych użytkowników soczewek kontaktowych zamieszkałych w Polsce zwanych dalej konsumentami.
2. Warunkiem skorzystania przez nowego użytkownika soczewek kontaktowych ze Sprzedaży premiowej jest przeprowadzenie odpłatnego badania wzroku oraz dopasowania soczewek kontaktowych w gabinecie Okulistyczno – Optycznym.
3. Sprzedaż premiowa polega na uprawnieniu konsumenta do otrzymania karty pre-paid o wartości 25 zł, z możliwością wykorzystania tylko i wyłącznie w salonach optycznych, po zakupie min. dwóch opakowań soczewek kontaktowych ACUVUE® wymienionych w § 2. Konsument powinien złożyć podpis na Zestawieniu potwierdzając odbiór karty pre-paid.
4. Udział w Sprzedaży Premiowej oznacza zgodę Uczestnika na postanowienia Regulaminu.
 

§ 4
CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

1. Sprzedaż premiowa rozpoczyna się dnia 1 października i trwa do 30 listopada 2015 r. W przypadku wykorzystania całej puli kart pre-paid, Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia niniejszej Sprzedaży premiowej.
2. Regulamin Sprzedaży premiowej wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 

§ 5
ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

Sprzedaż premiowa prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

§ 6
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Sprzedaży premiowej mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Sprzedaży premiowej, nie później jednak niż w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym pod adresem: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Vision Care, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.
2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko i dokładny adres konsumenta, ewentualnie nr telefonu kontaktowego,
b. dokładny opis i powód reklamacji,
c. podpis konsumenta.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3 osobową Komisję powołaną przez Organizatora.
5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje konsumentów na podstawie niniejszego Regulaminu.
6. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
7. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia 30 listopada 2015 roku.
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Sprzedaży premiowej. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 21 dni wcześniej poinformować uczestników Sprzedaży premiowej o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy konsument miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Sprzedaży premiowej lub odstąpienia od udziału w niej.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby powoda.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Biorąc udział w Sprzedaży premiowej konsument wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.